Copyright 2019 - Joomla 3 Hostgator - fiskalizacja.pl twój dostawca sprzętu fiskalnego kasy fiskalne Sosnowiec kasy fiskalne Dąbrowa Górnicza kasy fiskalne Będzin drukarki fiskalne terminale płatnicze Sosnowiec serwis kas fiskalnych Sosnowiec tanie wagi Sosnowiec

ISTOTNE ZMIANY DLA PODATNIKA zgodnie z nową ustawą od 01.05.2019

 

Każdy kto pracuje na kasie a nie jest właścicielem lub współwłaścicielem firmy wypełnia:

 

Oświadczenia osób sprzedających na kasie fiskalnej  (termin do 31 maja 2019)

 

pobierz oświadczenie kasjera 

 

Należy pobrać wydrukować w 2 egz. na każdą osobę, wypełnić, podpisać i jedno do akt drugie dla pracownika.

 

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

...

3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 58. Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r.

 

 Należy zmienić zaprogramowanie i przyporządkowanie do towarów/usług stawek VAT według nowej kolejności

 

Przyporządkowanie stawek VAT do odpowiednich liter   (termin do 31 lipca 2019)

 

 § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

...

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw

towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.